Podmienky registrácie

I. Úvodné ustanovenia

1. Moj-snar.sk je verejný internetový informačno – komunikačný portál (ďalej len „portál“) poskytujúci služby fyzickým alebo právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“), ktorého prevádzkovateľom a poskytovateľom služieb je občianske zdruŽenie DomaNET, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Tieto pravidlá upravujú základné práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa pri realizácii služieb prevádzkovateľa. Užívateľ, ktorý sa rozhodne služby prevádzkovateľa využiť, sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať. Užívateľ, ktorý využije akúkoľvek službu prevádzkovateľa, vyhlasuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil a vyjadril s nimi súhlas.

II. Registrácia a údaje užívateľa

1. Registráciu je oprávnená vykonať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

2. Registráciou získava užívateľ väčšie možnosti oproti užívateľom, ktorí nie sú zaregistrovaní.

3. Registrácia nie je povinná, avšak pokiaľ sa užívateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný v registračnom formulári poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. Úspešným vykonaním registrácie získava užívateľ svoj užívateľský profil.

4. Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné údaje v rozsahu emailová adresa a dátum narodenia sú presné a pravdivé. V prípade, že užívateľ poskytne registráciou údaje, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné údaje v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002“), nakoľko bude podľa nich možné osobu užívateľa priamo alebo nepriamo určiť, svojou registráciou dáva súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) a § 7 zákona č. 428/2002 so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi portálu. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o akciách prevádzkovateľa. Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona č. 428/2002, je dobrovoľné.

5. Emailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži výlučne pre identifikáciu užívateľa a posielanie registračného linku, prípadne nového hesla a posielanie informácií o akciách našich partnerov.

6. Dátum narodenia, ktorý užívateľ uvedie, slúži pre potvrdenie, že užívateľ je starší ako 18 rokov, a teda je spôsobilý na registráciu a využívanie služieb prevádzkovateľa.

7. Súhlas so spracovaním prípadných osobných údajov poskytuje užívateľ na vopred neurčenú dobu a tento môže kedykoľvek písomne odvolať.

8. Užívateľ povoľuje poskytnúť údaje vrátane prípadných osobných údajov užívateľa tretej osobe.

9. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že v prípade preukázania nepravdivosti ním uvedených údajov je prevádzkovateľ oprávnený ihneď zrušiť jeho užívateľský profil.

10. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov zo strany užívateľa, vrátane prípadného zneužitia týchto prihlasovacích údajov treťou osobou. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám.

III. Práva a povinnosti užívateľa
III.a Povinnosti užívateľa

1. Užívateľ sa výslovne zaväzuje, že svojou činnosťou pri využívaní služieb prevádzkovateľa nebude konať v rozpore so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, v rozpore s dobrými mravmi, ani v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä sa zaväzuje :

* a) nepropagovať ani nepodporovať násilie alebo skupiny, ktoré pod hrozbou násilia, násilím alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd,

* b) nehanobiť národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu alebo priamo alebo nepriamo nepodnecovať národnostnú, rasovú, etnickú alebo inú nenávisť, najmä nevyhrážať sa obmedzovaním práv a slobôd pre príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre farbu pleti, pohlavie, jazyk, vieru a náboženstvo alebo preto, že je bez vyznania, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod,
* c) nepropagovať ani nepodporovať ohrozovanie mieru, vojnu, genocídium, terorizmus, ani vlastizradu, teror, sabotáž a útok na orgán verejnej moci alebo na verejného činiteľa, a to ani zľahčovaním, schvaľovaním alebo ospravedlňovaním,
* d) nepropagovať ani nepodporovať užívanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov ani nezľahčovať následky užívania týchto látok,
* e) nepropagovať ani nepodporovať mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie, sexuálne násilie alebo zneužívanie, obchodovanie s ľuďmi, výrobu, rozširovanie alebo prechovávanie detskej pornografie,

* f) nešíriť poplašné správy alebo nespôsobiť iné nebezpečenstvo vážneho znepokojenia šírením nepravdivých údajov,

* g) nepropagovať ani nepodporovať inú činnosť, ktorá sa v zmysle ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“ ) považuje za trestnú,

* h) nešíriť vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne ani komerčné alebo reklamné údaje ani neuskutočňovať iné konanie, majúce za následok porušenie alebo obchádzanie všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky, zásad morálky alebo dobrých mravov alebo priamo ohrozujúce alebo poškodzujúce prevádzkovateľa, jeho postavenie a dobré meno.

2. Užívateľ sa zaväzuje nebrániť užívaniu portálu iným užívateľom ani týchto neobťažovať alebo nepoškodzovať. Užívateľ sa zaväzuje nenarúšať činnosť portálu ani žiadnym iným spôsobom nepoškodzovať prevádzkovateľa.

3. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že je výlučne sám zodpovedný za svoje príspevky uverejnené na portáli. Užívateľ nemá za svoje príspevky zverejnené na portáli nárok na odmenu.

4. Používateľ nie je povinný platiť prevádzkovateľovi za jeho služby žiadnu odmenu, s výnimkou hradených služieb uvedených v čl. VI. týchto pravidiel.

III.b Práva užívateľa

1. Portál je oprávnený užívať každý užívateľ. Registráciu na portáli je oprávnená vykonať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
2. Užívateľ je oprávnený získať na portáli svoj užívateľský profil. Tento nadobúda úspešným vykonaním registrácie a to na dobu 6 mesiacov. V prípade, ak počas 6 po sebe idúcich mesiacov od posledného prihlásenia nebude užívateľ svoj užívateľský profil užívať, jeho profil vytvorený na portáli vrátane všetkých poskytnutých údajov, fotografií, komentárov a správ môŽe byť prevádzkovateľom automaticky zrušený.

3. Údaje a fotografie uložené užívateľom do svojho profilu môže užívateľ sám zmeniť.

4. Užívateľ je oprávnený získať len jeden užívateľský profil. V prípade preukázania opaku berie užívateľ na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený jeho profily bez upozornenia zrušiť.

5. K vytvorenému profilu je užívateľ oprávnený bezodplatne pripojiť tri aktuálne fotografie výlučne svojej osoby. Užívateľ sa zaväzuje vkladať do svojho profilu výlučne fotografie, ktorých je autorom alebo ku ktorým preukázateľne disponuje súhlasom autora na ich použitie v zmysle ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Pri umiestnení fotografií do svojho užívateľského profilu je užívateľ povinný dodržiavať svoje povinnosti uvedené v čl. III.a týchto pravidiel, v opačnom prípade si je vedomý zodpovednosti za vzniknutý následok, vrátane prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti v zmysle trestného zákona.

6. Zaregistrovaný užívateľ je oprávnený získať na portáli svoje výklady. Užívateľ sa zaväzuje vkladať do snaru výlučne výklady ktorých je autorom alebo ku ktorým preukázateľne disponuje súhlasom autora na ich použitie v zmysle autorského zákona.

7. Umiestnenie a zverejnenie vykladov na stránke je dobrovoľné a užívateľovi za to nevzniká nárok na žiadnu odmenu.

8. Zaregistrovaný i nezaregistrovaný užívateľ je oprávnený požadovať od prevádzkovateľov odstránenie výkladov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje fotografiu spolu s komentármi umiestnenými pod fotografiou z portálu odstrániť, pokiaľ dotknutý užívateľ zašle svoju žiadosť na emailovú adresu.

9. Užívateľ je oprávnený umiestniť na portál výklad sna, ktorsa s v databáze nenachádza.

10. Zaregistrovaný užívateľ je oprávnený hodnotiť výklday, snove symboly, príspeveky. Pritom je užívateľ povinný dodržiavať svoje povinnosti uvedené v čl. III.a týchto pravidiel. Vykonávanie uvedených činností je dobrovoľné a bez nároku užívateľa alebo prevádzkovateľa na odmenu.

11. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že je výlučne sám zodpovedný za ním umiestnené a zverejnené fotografie, ako aj za obsah ním uvedených komentárov, príspevkov, chatov a správ. Za uvedené nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

12. Užívateľ je oprávnený šíriť akékoľvek dáta nachádzajúce sa na portáli len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa.


IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený :

* a) zasiahnuť do jeho užívateľského profilu, ako aj do zverejneného komentára, pokiaľ týmito užívateľ porušuje svoje povinnosti podľa čl. III.a týchto pravidiel.
* b) zrušiť užívateľský profil v nasledujúcich prípadoch:
o údaje poskytnuté pri registrácii užívateľa sa ukážu ako nepravdivé
o užívateľ má viac ako jeden profil
o užívateľ nebol aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia
o užívateľ ani po výzve prevádzkovateľa neupustil od porušovania svojich povinností uvedených v čl. III.a týchto pravidiel – v uvedenom prípade bude zrušenie užívateľského profilu definitívne a užívateľovi nebude umožnené vytvorenie nového profilu.
* c) zrušiť užívateľský profil podľa vlastného uváženia aj bez uvedenia dôvodu
* d) kedykoľvek zmeniť pravidlá užívania portálu, pričom užívatelia sa zaväzujú tieto podmienky a pravidlá naďalej dodržiavať. V prípade, že s novými podmienkami a pravidlami nebude užívateľ súhlasiť, prestane portál používať
* e) kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a doby trvania odstaviť prevádzku portálu, a to i bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov.

2. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že portál je virtuálnym klubom.

V. Osobitné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta uložené na portáli, pokiaľ dôjde k akémukoľvek napadnutiu, poškodeniu alebo útoku na server portálu.

2. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto portálu.

3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za užívateľom umiestnený a zverejnený obsah, ako aj za obsah užívateľom uvedených komentárov, príspevkov a správ.

4. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.


VI. Záverečné ustanovenia

1. Užívateľ a prevádzkovateľ berú na vedomie, že účely na zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov tieto pravidlá považujú za reklamačný poriadok.

2. Užívateľ vyhlasuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil, tieto prečítal a zaväzuje sa ich dodržiavať.